Traditional Chinese Gaohu Music – Classical Gao Hu music instrumental

Traditional Chinese Gaohu Music – Classical Gao Hu music instrumental

Ping Hu Qiu Se (Silent Lake in the Autumn) Bai Niao Chao Feng (Hundreds of Bird on the Way with a Phoenix) Yin Hua Shan (Yinhua Hill) Yang Cui Xi Shuang Sheng Hen (Double Sorrow Tune) Chun Dao Tian Jian (Spring Lands the Fields) Yu You Chun Shui (Fish Swimming in Spring) Han Gong Qiu Yue (Han Palace's Autumn Moon) Shuang Fei Hu Die (Butterflies Couple) Gui Fei Zui Jiu (Queen Is Drunk) Liu Yao Jin (Gold Swings From Willow Tree) Kong Que Kai Ping (Spreading Peacock) Niao Tou Lin (Birds Into The Forest) Han Tian Lei (Dry Storm) Han Tian Lei (Dry Storm) Jiao Shi Ming Qin Traditional Chinese Gaohu Music – Classical Gao Hu music instrumental.

Source: Youtube