Japanese Traditional Music instrumental – Tears of the Samurai

Japanese Traditional Music instrumental – Tears of the Samurai

Haru no Umi 春の海 Sakura Hensokyoku さくら変奏曲 Seoto 瀬音 Ochiba no Odori 落葉の踊り Kazoe Uta Hensokyoku 数え唄変奏曲 Sarashi Fu Tegoto さらし風手事 Kara Ginuta 唐砧 Japanese Traditional Music instrumental – Tears of the Samurai.

Source: Youtube